आपल्या जीवनातील प्रत्येक क्षण योग्य मार्गाने जर्ण्यासाठी या नोंद वही चा वापर करण्यात येईल.